Wrocławska Wakacyjna Przygoda 2021

Klub Karate Tradycyjnego KOBU Wrocław – Stowarzyszenie zaprasza na kąpielisko Morskie Oko zlokalizowane na osiedlu Zalesie przy ulicy Chopina 27 we Wrocławiu. Będziemy prowadzić zajęcia na świeżym powietrzu dla dzieci i młodzieży, która spędza wakacje, mieszka i uczy się w mieście Wrocław. Zajęcia są planowane w terminach: 06.08.2021, 27.08.2021 oraz 31.08.2021. Zajęcia w ramach projektu Wrocławska Wakacyjna Przygoda 2021 finansowanego przez Gminę Wrocław będą się odbywały w godz. 10:00-15:00. Planowane są zajęcia sportowe i będą to gry i zabawy sportowe (w tym m.in. biegiterenowe, parkour, freezbee, ringo), a także artystyczno-kreatywne czyli będą to warsztaty z kreatywności oraz artystyczne (w tym plastyczne). Dzięki różnorodności zajęć proponowanych przez oferenta każde z dzieci znajdzie coś interesującego dla siebie. Zapisy na zajęcia – wakacyjnaprzygoda2020@gmail.com W mailu zwrotnym prześlemy kartę zapisu dziecka na warsztaty.

https://www.mcs.wroc.pl/zobacz-obiekty/kąpielisko-morskie-oko.html

www.wroclaw.pl

strona wydarzenia: https://www.facebook.com/events/1459997331019897?active_tab=about

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO* informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych/danych osobowych Państwa dzieci jest Klub Karate Tradycyjnego KOBU Wrocław – Stowarzyszenie ul. Łódzka 23, 50-521 Wrocław.
 2. W sprawie ochrony danych osobowych można się z nami kontaktować pisemnie, kierując korespondencję na adres wskazany w pkt 1 niniejszej klauzuli lub mailowo na adres:  Łódzka 23, 50-521 Wrocław.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu uczestnictwa Państwa dziecka/podopiecznego w obozie  na podstawie:
 4. art. 6 ust.1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy),
 5. art. 6 ust.1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze),
 6. art. 9 ust. 2 lit. a (szczególna kategoria danych – osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach)

Jeżeli w karcie zaznaczyliście Państwo zgodę na publikację wizerunku, dane Państwa dziecka w tym zakresie będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów).

 • W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać dane Państwa oraz Państwa dziecka/podopiecznego dalej jeśli jest to konieczne, abyśmy mogli wykonywać nasze usługi. Możemy przekazywać dane Państwa oraz Państwa dziecka/podopiecznego w szczególności następującym odbiorcom:
 • osobom upoważnionym przez nas – naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki
 • innym odbiorcom danych np. ubezpieczycielom.
 • Państwa dane po zrealizowaniu celu pierwotnego dla którego zostały zebrane, o jakim była mowa wcześniej, będą przetwarzane dla celów archiwalnych przez okres zgodny z obowiązującymi u nas przepisami archiwalnymi.
 • Mają Państwo prawo zwrócić się do nas z żądaniem dostępu do danych Państwa lub Państwa dziecka/podopiecznego, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych – zgodnie zobowiązującymi przepisami.
 • Możecie Państwo wycofać też zgodę na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.
 • Powyższe żądania ( pkt. 6 i 7) można przesłać na adres wskazany w pkt 1 niniejszej klauzuli. 
 • Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Organu nadzorczego (w rozumieniu RODO) dotyczącą przetwarzanie danych Państwa lub Państwa dziecka/podopiecznego.
 • Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem ustawowym. Jesteście Państwo zobowiązany/a do ich podania, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uczestnictwa w warsztatach. Konieczność podania danych wynika z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z dnia 5 kwietnia 2016 r. poz. 452).

*RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

REGULAMIN UCZESTNIKA WARSZTATÓW

Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania i stosowania się do następujących ustaleń i zaleceń:

1. Dbać o zdrowie i bezpieczeństwo swoje oraz innych.

2. Przestrzegać wzmożonych zasad higieny osobistej.

3. Być uprzejmym i uczynnym w stosunku do instruktorów, personelu, rówieśników.

4. Meldować o złym samopoczuciu lub chorobie instruktorom warsztatów.

5. Dbać o honor własny, grupy i całego obozu, godnie reprezentować grupę i organizację.

6. Zachowywać się kulturalnie.

7. Brać czynny udział we wszystkich zajęciach przewidzianych programem (zwolnień z zajęć udziela wychowawca lub instruktor).

8. Nie oddalać się od terenu warsztatu bez zezwolenia instruktora prowadzącego.

9. Prośby i zażalenia kieruje się do instruktora warsztatów.

10. Szanować rzeczy osobiste współuczestników warsztatów, a szczególną troską otaczać sprzęt obiekt, w którym się znajduje.

11. Uczestnikowi obozu nie wolno palić papierosów, spożywać alkoholu i innych używek.

12. Uczestnicy obozu otaczają opieką młodszych i słabszych.

13. Za rażące naruszenie regulaminu uczestnik może być wydalony z warsztatów.

Skip to content